អ្វីគ្រប់យ៉ាង តែងតែផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងពេលវេលា, ហើយ អាជីវកម្ម ក៏មិនមែនជាករណីលើកលែងដែរ។ ដើម្បីដើរអោយទាន់ស្របនឹង ការផ្លាស់ប្តូររបស់ តម្រូវការ និង ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជន, ក្រុមហ៊ុន ត្រូវតែមានការវិវត្តជានិច្ច​ ដើម្បីអោយខ្លួន ឈរនាំមុខគេនៃការប្រកួតប្រជែង។ ការផ្លាស់ប្តូរ មិនត្រឹមតែគោលនយោបាយ និង ផលិតផលរបស់ខ្លួន សូម្បីតែស្លាកសញ្ញារបស់ខ្លួន ក៏ត្រូវការវិវឌ្ឍន៍ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្លួនដែរ។

 
សូមមើលនៅក្នុងបញ្ជីចងក្រងដោយ ចែកចាយ ខាងក្រោមនេះ។ អ្នកនឹងរកឃើញ ស្លាកសញ្ញាល្បីបំផុតមួយចំនួនក្នុងពិភពលោក ដែលបានតាំងពីកកើតដំបូង (First) និង ស្លាកសញ្ញាដែលកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន (Current)។

 

famous-logo-evolution-history-old-new-2-57470973806f9__700 famous-logo-evolution-history-old-new-4-5747097638028__700 famous-logo-evolution-history-old-new-6-5747097921d25__700 famous-logo-evolution-history-old-new-7-5747097b11914__700 famous-logo-evolution-history-old-new-8-5747097c53acb__700 famous-logo-evolution-history-old-new-9-5747097db47dc__700 famous-logo-evolution-history-old-new-12-57470984d366c__700 famous-logo-evolution-history-old-new-14-57470989d4c57__700 famous-logo-evolution-history-old-new-16-5747098dc74d0__700 famous-logo-evolution-history-old-new-17-57470c3de8167__700 famous-logo-evolution-history-old-new-17-5747098fd48cf__700 famous-logo-evolution-history-old-new-18-57470c535cf4d__700 famous-logo-evolution-history-old-new-19-57470c694c629__700 famous-logo-evolution-history-old-new-19-574709927d5e2__700 famous-logo-evolution-history-old-new-20-5747099422833__700 famous-logo-evolution-history-old-new-21-57470995b6d1d__700 famous-logo-evolution-history-old-new-22-574710d26220c__700 famous-logo-evolution-history-old-new-27-5747099eadd44__700 famous-logo-evolution-history-old-new-29-574709a1c5210__700 famous-logo-evolution-history-old-new-31-574709a5bd569__700 famous-logo-evolution-history-old-new-32-574709a7c063e__700 famous-logo-evolution-history-old-new-33-574709abd85f6__700 famous-logo-evolution-history-old-new-34-574709ad67e28__700 famous-logo-evolution-history-old-new-35-574709aecaf8c__700 famous-logo-evolution-history-old-new-36-574709b074201__700 famous-logo-evolution-history-old-new-50-57470c26f2e96__700 famous-logo-evolution-history-old-new-52-57470fe32aa13__700 famous-logo-evolution-history-old-new-66-574735d1c7875__700 famous-logo-evolution-history-old-new-67-574738baad162__700 famous-logo-evolution-history-old-new-68-57473a7919b6e__700 famous-logo-evolution-history-old-new-69-57473bda8f221__700 famous-logo-evolution-history-old-new-70-57473ed4a8485__700

 

ដោយ៖ ចែក ចាយ