ជាមួយប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនអាមេរិច ដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី១ ក្នុងលោក តើការងារណាដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់ជាងគេបំផុត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះ?

១០. ឱសថការី (Pharmacist) ទទួលបានប្រាក់ជាមធ្យមប្រមាណ $120,950 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

10. Pharmacist

៩. អ្នកត្រួតពិនិត្យការហោះហើរ (Air traffic controller) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $122,530 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

102268971-163097542.600x400

៨. អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកទិន្នន័យ (Data scientist) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $124,150 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

102771242-scientist.600x400

៧. អ្នកឯកទេសពត់ធ្មេញ (Orthodontist) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $129,110 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

102095259-487535219.600x400

៦. វិស្វករផ្នែកប្រេង (Petroleum engineer) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $130,050 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

100774206-petroleum-engineer2-gettyp.600x400

៥. ទន្តបណ្ឌិត ឬពេទ្យធ្មេញ (Dentist) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $146,340 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

102333872-dentist-patient.600x400

៤. នាយកគ្រប់គ្រងសារជីវកម្ម ថ្នាក់ខ្ពស់ (Corporate executive) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $173,320 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

101838421-80408025.600x400

៣. វេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្តន៍ទូទៅ (Physician-general practice)ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $180,180 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

102658849-doctor-patient.600x400

២. គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត (Psychiatrist) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $181,880 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

101865757-Frud.600x400

១. វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវះកាត់ (Surgeon) ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ $352,220 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

102128578-147631853.600x400

ប្រភព៖ http://www.cnbc.com